Tüzük

DERNEĞİN ADI:

Madde 1) Avrasya Ekonomik, Sosyal İlişkiler Derneğidir.

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2) Dernek merkezi Ankara’dır.

DERNEĞİN ŞUBE AÇMASI:

Madde 3) Dernek yasal hükümlere uygun olarak ve Genel Kurul kararı ile gerekli gördüğü yerlerde şubeler açabilir. Bu şubeler yasalara ve dernek tüzüğüne uygun olarak faaliyette bulunurlar. 

DERNEĞİN AMACI: 
  • Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile ülkemiz arasında ekonomik ve sosyal manada köprü oluşturmak.
  • Toplumsal barışa katkıda bulunmak, hoşgörü anlayışı oluşturmak.
  • Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yaparak milli ve manevi değerlere bağlı ortak program ve projeler gerçekleştirmek.
  • Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile ülkemiz sınırları içinde toplumsal gelişim için insan sağlığına zararlı olan alkol ve tütünle mücadele projeleri gerçekleştirmek ve hususta sosyal sorumluluk projeleri icra etmek.
  • Türk kültür ve sanatına hizmet etmek.
  • Yeni kuşaklara, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi hatırlatmak ve sevdirmek.
  • Türk Halklarının kültürünü çağdaş ölçülerle dünyaya tanıtmak.
  • Türk Dünyası ile kucaklaşmak ve kaynaşmak
  • Toplumsal gelişim için sağlık, eğitim, turizm, tarihi eserlerin korunması ile ilgili projeler gerçekleştirmek.
  • Avrasya Coğrafyasındaki işadamlarının ülkemizde yatırımlar yapmaları noktasında destek sağlamak.
 
DERNEĞİN FAALİYETLERİ:

Madde5) Dernek, 4.üncü maddede yazılı amacını geliştirebilmek için: 

Dernekler yasasının imkân tanıdığı koşullarla, kendi konusunda faaliyet gösteren Uluslararası kişi veya kuruluşlarla işbirliği yaparak, kendi konusunda çalışma yapan Ulusal ve Uluslararası kişi ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunur bunların yaptıkları konferans, bilgi şöleni, panel, gezi ve benzeri tüm etkinliklere katılır veya düzenler. 

Dernek kendi konusunda faaliyet gösteren işyerleri, kamu kuruluşları ve bilimsel kurumlar ile ilişkiler kurar, bilgi alışverişinde bulunur. 

Dernek mensuplarını ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile dergi, gazete, radyo, televizyon, sinema ve benzeri kitle iletişim araçlarından faydalanır. Gerektiğinde kendi adına dergi, gazete, kitap, broşür, rapor, bülten, bildiri yayımlar, cd-rom, websitesi, radyo ve televizyon programları, filmler hazırlar veya hazırlatır. 

Dernek balo, konser, festival, fuar, kermes, defile, sergi, spor karşılaşmaları, eğlence, yarışmalar, kampanyalar ve benzeri sosyal etkinlikler düzenler. 

Dernek amacı ile ilgili eğitime yönelik kurslar açabilir; okuma-yazma kursu, el sanatları kursu, uyuşturucuyla mücadele kursu, vb. gibi. 

Dernek amacı ile ilgili konferans, kongre, bilgi şöleni düzenleyebilir. 

Dernek amacı ile ilgili araştırmaları yürütmek üzere laboratuar, arşiv, bilgisayar iletişim sistemleri kurabilir, plan, proje ve araştırmalar yaptırabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir ve sonucunu uygulayabilir. 

Dernek kendi üyelerinin mensubu bulunduğu kesimlerin ihtiyaç duydukları  bilgiler ve teknik yardımlar için ilgili kurumlarla temasın sağlanmasında yardımcı olur. 

Dernek, amacı doğrultusunda taşınır, taşınmaz mallar edinebilir ve bunları kiralayabilir ve işletebilir. 

Dernek, kiraladığı yerler ile kendi mamelekinin işletmeciliğini yapabilir. 

Dernek, dernek tüzüğünün 4.üncü maddesinde belirlenen amacına yönelik tüm faaliyetleri yerine getirir. 

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 6) Derneğe üye olabilmek için

a) 18 yaşını bitirmiş olmak,

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

c) Dernekler Yasasında belirlenen sürekli veya geçici hak yoksunluğuna veya hak sınırlaması kapsamında olmamak

d) Yönetim Kurulu’ na yazılı başvuruda bulunmak 

Madde 7) Derneğe üye olmak isteyenler, dernek üyelerinden en az 2 üyenin tavsiye ve imzasını taşıyan ve dernek tüzüğünde belirtilen amacı benimsediğini ve bu doğrultuda verilecek görevleri yerine getireceğini ve tüzükte belirlenen giriş aidatı ile yıllık aidatı ödemeyi yüklendiğini belirten formu imzalayarak Yönetim Kurulu’ na başvurur.

Madde 8 ) Üyelik için yapılan başvuruları Dernek Yönetim Kurulu en fazla 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.
Başvurusuna olumlu karar verilenler dernek üyesi olurlar. 

Madde 9) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. 

Madde 10) Derneğe ve derneğin amacına uygun faaliyetlerine maddi ve manevi destek ve yardımda bulunan kişiler Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe Onursal Üye olarak kabul edilebilirler. Bu tür üyeler Genel Kurul’a katılabilirler ancak oy kullanamazlar.
 
DERNEK AİDATLARI:

Madde 11) Dernek üyeliğine kabul edilenler (10 YTL) On Yeni Türk Lirası giriş aidatı 1 Yeni Türk Lirası aylık aidat ödemek zorundadır. Aylık aidatlar, bir yıllık peşin olarak da ödenebilir.

Yıllık aidatlarının tamamını ödemeyenler Genel Kurul’ a katılamazlar. 

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

Madde 12)

a) Hiçkimse dernekte üye olmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir.

b) Derneğin amacına aykırı davranışta bulunan ve bu nedenle Yönetim Kurulu’ nun yazılı uyarısına rağmen davranışlarında ısrar edenler

c) Üyeler arasında huzursuzluk yaratanlar veya üyelerle kavga edenler veya üyelere hakaret edenler

d) Aylık aidatını 2 yıl üst üste ödemeyenler

e) Derneklere üye olma hakkını geçici veya sürekli olarak kaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten ilişiği kesilen üyeler derneğe ait olup kendi zimmetlerinde bulunan her türlü para, eşya ve benzeri şeyleri Yönetim Kurulu’ na teslim ederler.

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde 13) Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

Ancak yönetim Kurulu, derneğin amacı doğrultusundaki faaliyetleri dikkate alarak başka organ veya çalışma komiteleri oluşturmaya karar verebilir. Ancak bu organ veya komitelere Genel Kurul veya Denetleme Kurulu yetki, görev ve sorumlulukları verilemez. 

Yönetim Kurulu kurduğu bu tür kurul veya komitelerin görev, yetki ve sorumluluklarını yönetmelikler yaparak belirler.

GENEL KURULUN OLUŞUMU:

MADDE 14) Dernek Genel Kurulu, asli üyeliğe kabul edilmiş ve yıllık aidatının tamamını ödemiş olan üyelerin katılımıyla oluşur. Onur veya Fahri üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılabilirler, fakat oy kullanamazlar.
 
GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI :

Madde 15) Genel Kurul yılda bir defa Ağustos ayı içinde toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Ancak olağan genel kurul toplantısı dışında, Yönetim Kurulu  veya Denetleme Kurulu gerekli gördüğü durum ve zamanda veya Genel Kurul’ a katılma hakkı olan dernek üyelerinin 1/5’ inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağırılır. Böyle bir taleple karşılaşan Yönetim Kurulu, istenilen olağanüstü genel kurul toplantısını bir ay içinde düzenler. Ancak şubeler Genel Kurul toplantılarını, Merkez Genel Kurul toplantısından en az 1 ay önce bitirmek zorundadırlar.
 
TOPLANTI YERİ:

Madde 16) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları merkeze ait ise merkezin, şubelere ait ise şubenin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
 
TOPLANTI ÇAĞRISI:

Madde 17) Genel Kurul’ a  çağırılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemini yerel bir gazetede ilan etmek sureti ile çağırılır. Bu çağrıda, herhangi bir nedenle ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantının yapılmaması halinde ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan aşağı olamaz. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. Şubelerin Genel Kurul çağrılarını gazete ilanı ile yapmaları zorunlu değildir. Üyelerine şube merkezinde asacakları bir ilan ile veya mektupla veya diğer uygun usullerle duyurabilirler.

TOPLANTI YAPILIŞ ŞEKLİ VE YETERLİK SAYISI: 

Madde 18) Genel Kurul, Genel Kurul’ a katılma hakkını kazanmış olan üye adedinin yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeterlilik sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda yeterlilik sayısı aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Yönetim ve 
Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Genel Kurul’ a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza atmak suretiyle toplantı yerine girerler. 

Madde 19) Genel Kurul  toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. İlk olarak Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilerek Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.

Madde 20) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Bununla birlikte toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından düzenlenen Genel Kurul toplantısı gündemine alınmamış ise, gündem değişikliği teklifi, gündeme eklenemez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 21) Genel Kurul’ un  görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek organlarını seçmek,

b) Yönetim Kurulu’ nun ve Denetleme Kurulu’ nun yıllık faaliyet raporlarını görüşüp Yönetim Kurulu’ nu ibra etmek

c) Dernek tüzüğünü değiştirmek

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçe taslağını görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’ na yetki vermek

f) Derneğin, Federasyona katılması veya ayrılması için karar vermek

g) Yasal şartlar çerçevesinde derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması için karar vermek

h) Derneği feshetmek

i) Derneğin amacını gerçekleştirebilmesi için kararlar almak, bu kararların uygulama biçimi ve yolları hakkında Yönetim Kurulu’ na emir vermek

j) Yürürlükteki yasalar ve bu yasalara bağlı mevzuat ile dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek

k) İhtiyaç duyulan hallerde illerde şubeler açmak
 
YÖNETİM KURULU’ NUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Madde 22) Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.Yönetim Kurulu’ nun asil ve yedek üyeleri Genel Kurul tarafından açık oyla seçilir

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir sayman üye seçer.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oy verdiği öneri kabul edilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yedek üyelerden en çok oy alan, oyların eşitliği halinde daha yaşlı olan üye Yönetim Kurulu asil üyesi olur.

Yönetim Kurulu seçimleri 2 yılda bir yapılır.
 
YÖNETİM KURULU’ NUN GÖREVLERİ:

Madde 23) Yönetim Kurulu’ nun görevleri şunlardır:
a) Derneği temsil etmek veya gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına temsil yetkisi vermek

b) Genel Kurul kararlarını uygulamak

c) Olağan veya Dernek Tüzüğü’ nün  15’ inci ve Dernekler Yasası’ nın 28’ inci maddesi gereğince Genel Kurul’ u Olağanüstü toplantıya çağırmak

d) Bütçeyi düzenleyip Genel Kurul’ a sunmak, gerektiğinde bütçe fasılları arasında nakle karar vermek

e) Derneğe üye olmak için yapılan başvurular ile Dernek Tüzüğü’ nün 10’ uncu maddesine göre, Onur veya Fahri üyelik hakkında karar vermek ve işlem yapmak

f) Dernek üyeleri arasında görüş birliğini oluşturmak, dayanışmayı güçlendirmek ve üye ilişkilerini disipline etmek için gezi, eğlence ve benzeri moral toplantılar yapmak

g) Derneğin amacı doğrultusundaki faaliyetlerini yürütmek için çalışma organ veya komiteleri kurmak, bu komitelere dernek üyeleri arasından seçim yapmak ve bu organ veya komitelerin çalışma, yetki, görev ve sorumluluklarını belirten yönetmelikler yapmak

h) Büro işlerini yürütmek için derneğe profesyonel Genel Sekreter ve personel atamak ve büro hizmetleri için her türlü demirbaş eşya ve malzemeleri , araç ve gereçleri satın almak

i) Yasal şartlar yerine getirilmek suretiyle ihtiyaç gördüğü hallerde başka illerde derneğin şubesini açmak

j) Yürürlükteki yasalar ve bu yasalara bağlı mevzuatın tüzel kişilik olarak derneğe yüklediği görevler ile dernek tüzüğünün yapmakla yükümlü kıldığı diğer görevleri yapmak.
 
DENETLEME KURULU’ NUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Madde 24) Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden  oluşur ve Genel Kurul tarafından açık oyla seçilir.

Denetleme Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, kendi aralarından bir başkan seçer.

Denetleme Kurulu üyeliklerinden birisinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Dernek Tüzüğü’ nün 22’ inci maddesinin hükmüne göre işlem yapılır. 

Madde 25) Denetleme Kurulu yılda en az iki defa olmak üzere Yönetim Kurulu’ nun tüm işlemleri ile hesaplarını  ve dernek defterlerini yürürlükteki mevzuat, Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğü hükümlerine göre inceler. Bu incelemede belirlediği olumlu ve olumsuz işlevler hakkında bir rapor düzenleyerek Yönetim Kurulu’ na verir, diğer nüshasını Denetleme Kurulu rapor dosyasında saklar.

Denetleme Kurulu’ nun denetleme için istediği her türlü kayıt, defter ve benzeri evrakı Yönetim Kurulu vermek zorundadır.

Madde 26) Denetleme Kurulu yılda bir yapılan Genel Kurul toplantısında dönem içinde yaptığı denetimleri de içeren ve Yönetim Kurulu’ nun bir yıllık faaliyetlerinin tümünü kapsayan bir rapor sunar. Bu rapor da aynı usulle saklanır. 

Madde 27) Denetleme Kurulu, ihtiyaç duyduğu ve gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’ u Olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine haizdir. Denetleme Kurulu bu yetkisini yazılı olarak Yönetim Kurulu’ na bildirmek suretiyle kullanır.
 
DERNEK ŞUBELERİ

Şubelerin Kuruluşu
Madde 28) Genel merkez Yönetim Kurulunca gerekli görünen yerlerde, Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nun yetkili kıldığı ve bulunduğu yerlerde en az 6 aydır oturan, asli üye olabilecek nitelikteki üç kişinin, kanunda yazılı olduğu usülle en büyük mülki amire başvurması ile şubeler kurulur. Bu başvuruya, yetki belgesinin ve Genel Merkez Tüzüğünün eklenmesi gereklidir. Şubeler genel merkez tüzüğünü aynen kabul etmek zorundadır. Sadece şubenin yerine ilişkin maddede, değişiklik usülüne uygun olarak yapılabilir. 

Madde 29) Açılacak şubeler bu tüzükle veya sonradan çıkarılacak tüzük ve içtüzüklerle Genel Merkez Yönetim kurulu’ na bağlı olarak çalışırlar. Genel Merkez’ in bu şubeler üzerinde her zaman ve her şekilde kontrol yetkisi vardır. Genel Merkez Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine görevlendireceği bir veya birkaç üye ile şubeleri kontrol edebilir. Genel merkez Yönetim Kurulu gerektiğinde salt çoğunlukla karar alarak, şubelerin yönetim kurullarını geçici veya kesin olarak işten el çektirebilir, o şubeyi feshe karar verebilir veya o şubeyi uygun bulacağı bir diğer şubeye katabilir. 

Madde 30) Şubelerin adı Avrasya Ekonomik, Sosyal İlişkiler Derneği…….Şubesi şeklinde belirtilir. 

Madde 31) Şubeler kendi kaynakları ile ve bu tüzük hükümlerine göre idare olunurlar, ancak tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesine ait çalışmalarına Genel Merkezce yardım yapılabilir. Şubeler merkezce girişilen çalışmaları, Genel Merkezin önerisi üzerine her türlü olanakları ve açacakları kampanyalarla maddi ve manevi olarak desteklerler. Şubeler kendi mali tasarruflarından ötürü genel yasalar karşısında bizzat sorumludurlar. Şubenin kendi tasarrufundan genel merkez sorumlu tutulamaz. 

Madde 32) Üyeler ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Bölge değiştirmelerde, üye kayıt fişi, aidatı ve durumu, üyenin yeni bölgesindeki şube yönetim kuruluna bildirilir. 

Madde 33) Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı asli üyelerden meydana gelir. Toplantıya çağırma, toplantı ve diğer işlemler Genel Merkez Genel Kurulu gibi yapılır. Genel Kurul toplantıları iki yılda bir yapılır. Her türlü zorunlu erteleme halinde genel kurul, Genel Merkez Kurulundan biray önce tamamlanmış olmalıdır. Genel Kurul sonuçları derhal genel merkeze iletilir. 

Madde 34) Şube organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. Şube Genel Kurulları iki yılda bir toplanarak organlarını seçer. 

Madde 35) Şube Genel Kurullarının Görev ve Yetkileri 

a) Yönetim ve Denetleme Kurullarınca hazırlanan raporların tetkiki ve yönetim kurulunun ibra edilmesi

b) Tasarı bütçenin tasdiki

c) Şube yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi

d) Genel Merkez Genel Kurulu için, kayıtlı her on asli üye için bir tane olmak üzere delegelerin seçimi

e) Tüzükteki amaçların gerçekleşmesi için her türlü kararı almak

f) Şubenin feshi kararını almak, bu karar Genel Merkez Genel Kurulurda onaylanmadıkça uygulanmaz.

g) Genel merkez yönetim kurulu, şubelerin yönetim kurullarına geçici veya kesin olarak işten el çektirebilir. Şubenin feshine karar verebilir veya mevcut yönetim kurulu yerine geçici bir kurulu görevlendirebilir. 

Madde 36) Şube yönetim kurullarının görev ve yetkileri:

a) Şube yönetim kurulu, şube genel kurulunda kapalı oyla seçilir.Şube yönetim kurulu için, 100’ den fazla üyesi bulunan şubelerde 7 asil 7 yedek üye, 21-100 üyesi bulunan şubelerde 5 asil, 5 yedek üye, 20 ve daha az üyesi bulunan şubelerde ise 3 asil, 3 yedek üye seçilir.Seçilen şube yönetim kurulu, kendi içinde başkan, genel sekreter ve saymanını seçer.

b) Şubeyi ve yönetim kurulunu başkan temsil eder.

c) Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri merkez yönetim kurulu ile aynıdır. Yazışmalar başkan veya başkan ile birlikte şube genel sekreteri vasıtasıyla yürütülür.

d) Şube yönetim kurulu, kendi genel kurulu ve genel merkez yönetim kuruluna karşı sorumlu olup, genel merkez yönetim kurulunca verilen görevleri yapar, direktifleri uygular.

e) Şube yönetim kurulları, üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek ve bunun için değişik etkinliklerde bulunmakla yükümlüdürler. 

Madde 37) Şube denetleme kurulunun görev ve yetkileri:

a) Genel Merkez denetleme kurulunun aynısıdır.

b) Denetleme Kurulu, genel kurulda 3 asil ve 3 yedek üye olarak kapalı oyla seçilir. Derhal toplanarak kendi içlerinde bir başkan seçerler. Asli üye sayısı yirmiden az olan şubelerde denetleme kurulu için bir asil bir yedek üye seçilir.

c) Şube denetleme kurulunun denetleme usülü, genel merkezdeki gibidir. 

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 38) Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Dernek üyelerinin ödedikleri giriş aidatları

b) Dernek üyelerinin ödedikleri aylık aidatlar

c) Derneğin mamelekinden veya bu mamelekin işletilmesinden elde edilen gelirler

d) Dernek üyelerinin yapacakları bağış ve yardımlar

e) Yasal şartlara uyularak toplanacak her türlü bağış ve yardımlar

f) Dernek Tüzüğü’ nün 5’inci maddesinde belirtilen faaliyetlerinden elde edeceği gelirler

g) Dernek sandığından elde edeceği gelirler.

Madde 39) Dernek gelirlerinden giriş aidatı, aylık aidat, bağış ve nakdi yardımlar Maliye Bakanlığı’nca bastırılan (ALINDI BELGESİ) ile toplanır. Ayni yardım ve benzeri bağışlar hakkında Genel hükümlere göre işlem yapılır. 

Giriş aidatı, aylık aidat, bağış ve nakdi yardım teslim alacak kişi veya kişiler Dernek Yönetim Kurulu tarafından bir kararla belirlenir ve bu karara istinaden mahallin en büyük mülki amirinden (YETKİ BELGESİ) alınır. Yetki belgesi olmayan kişilere bağış ve yardım teslim alamazlar.

Dernek giderleri sarf belgesi ile yapılır ve bu belgeler bir dosyada saklanır. Gerek gelirler gerek giderler, gelir ve gider defterine açık, özenli ve düzenli bir şeklide kaydedilir.
 
DERNEK DEFTERLERİ:

Madde 40) Dernegin tutmaya mecbur olduğu defterler şunlardır:

a) Üye kayıt defteri

b) Karar defteri

c) Gelen ve giden evrak defteri

d) Bütçe, kesin hesap ve bilânço defteri

e) Demirbaş eşya defteri

f) Alındı Belgesi defteri
 
DERNEĞİN MAL EDİNMESİ:

Madde 41) Dernek amacı ile ilgili çalışmalar yapabilmek için Dernek Genel Kurulu kararı ile taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir.
 
DERNEK TÜZÜĞÜ’ NÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 42) Dernek Tüzüğü’ nü değiştirmeye sadece Genel Kurul yetkilidir

Tüzük değişikliği yapılmasını;
a) Yönetim Kurulu isteyebilir. Bu takdirde ya olağan genel kurul toplantısı gündemine alarak genel kurula sunar, ya da olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırır. Her iki halde de tüzük değişikliklerini eski ve yeni şekli ile yazılı olarak üyelere bildirir.

b) Tüzük değişikliği yapılmasını Denetleme Kurulu isteyebilir. Bu takdide Denetleme Kurulu bu teklifini Yönetim Kurulu’ na, eski ve yeni değişiklikleri yazılı olarak başvurur.

c) Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerden 2/3 tarafından istenebilir. Bu takdirde üyeler eski ve yeni değişiklikleri ve gerekçelerini Yönetim Kurulu’ na yazılı olarak bildirirler.

d) Tüzük değişikliği için Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye tam sayısının 2/3’ ünün karar vermesi şarttır.
 
DERNEĞİN FESHİ VE MALVARLIĞININ TASFİYESİ: 

Madde 43) Derneğin feshine karar vermek yetkisi Genel Kurul’ a aittir. Genel Kurul tarafından derneğin feshine karar verilebilmesi için, Genel Kurul’ a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ ünün toplantıda hazır bulunması şarttır.İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih görüşülür.Ancak feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin tasfiyesi önerisi için Dernek Tüzüğü’ nün 20’inci maddesi hükmü Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınarak işlem yapılır.

Madde 44) Genel Kurul tarafından feshine karar verilen Avrasya Ekonomik, Sosyal İlişkiler Derneği’ nin tüm malvarlığı Türk Kızılay Derneği'ne kalır. 
 
DERNEĞİN KURUCULARI:

Madde 45) Derneğin kurucuları şunlardır:

Adı Soyadı  Tabiiyeti  Meslek veya Sanatı  İkametgahı 
Hikmet EREN  T.C.  Eğitimci   ANKARA 
İbrahim ÖZTÜRK  T.C.  İşletmeci  ANKARA 
Ahmet COŞKUN  T.C.  Eğitimci   ANKARA 
Dursun İzci  T.C.  Avukat  İSTANBUL 
Haluk ERDOĞAN  T.C.  Gazeteci  ADIYAMAN 
Selçuk ÖZTÜRK  T.C.  İşletmeci  ANKARA 
Muhsin HALİS  T.C.  Öğ. Üyesi   SAKARYA