VAKIF SENEDİ

AVRASYA EKONOMİ, KÜLTÜR VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI

VAKIF RESMİ SENEDİ

İşbu Resmi Senet Hükümlerini, kurucu üyeler, kâr amacı gütmeyen ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca “vakıf” olarak tanınan tüzel kişiliği kurmak amacıyla kabul etmişlerdir.

MADDE 1 – VAKFIN ADI

Vakfın adı “AVRASYA EKONOMİ, KÜLTÜR VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI” olup kısaltılmış adı “EkoAvrasya”dır ve Vakıf bu adı da kullanır.

“AVRASYA EKONOMİ, KÜLTÜR VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI” işbu Vakıf Senedinde kısaca “Vakıf ” diye anılacaktır.

MADDE 2 – VAKFIN MERKEZİ

Vakfın İdare Merkezi Ankara’da olup, yazışma adresi “Estergon Türk Kültür Merkezi No:12 Tepebaşı-Keçiören/Ankara’dır.” Vakıf İdare Merkezi, Mütevelli Heyeti Kararıyla Türkiye hudutları dâhilinde başka bir yere nakledilebilir. Vakıf, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca, amaçlarını gerçekleştirmek üzere; gerekli yasal izinler alınmak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik veya bürolar açabilir.

Şube, temsilcilik ve büroların yetkileri, yapacakları işler, açılması ve kapanmasına ilişkin kararlar, İdare Merkezi’nin başka yere nakli nedeni ile Mütevelli Heyetinde yapılması gereken zorunlu değişiklikler, Mütevelli Heyetinin kararı ile olur.

MADDE 3 – VAKFIN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

Vakıf,

 • Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasında mevcut ilişkilerin her alanda geliştirilmesini, özellikle eğitim, bilim, kültür ve ticaret konularında işbirliği sağlayabilecek faaliyetleri yürütmek ve bu faaliyetleri yürüten kişi ve kurumları desteklemek,
 • Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkıda bulunmak üzere; ikili ve çok taraflı anlaşmalara öncülük etmek, ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal iş birliğinin güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmak amacıyla projeler gerçekleştirmek ve bu projelerin finansmanına yönelik ticari işletmeler kurmak,
 • Türkiye’nin bekası, huzuru ve refahına hizmet etmek gayesiyle; millî ve manevi değerlerine bağlı, çağdaş, ahlâklı ve başarılı gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak ve bu nitelikleri haiz gençlerin öğrenimine maddi ve manevi destekler sunmak,
 • Türk kültür ve medeniyetini gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak, Türk Dünyasının ortak milli ve manevi değerler etrafında buluşmasını sağlamak ve bu değerleri dünyaya tanıtmak için çalışmalar yürütmek üzere; eğitim ve öğretim kurumları oluşturmak, amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

Bu amaçlar doğrultusunda;

 • Ülke ekonomisine ve eğitimine, kültür ve sanatına katkı sunacak tesisler kurmak, üniversite, okul, kütüphane, kitaplık, kafe, öğrenci yurdu yaptırmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak tesislere katkıda bulunmak,
 • Yetenekli ve maddi yardıma muhtaç gençlerin öğrenimlerine destek olmak,
 • Yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas veya staj yapan gençlere burs sağlamak,
 • Ulusal veya uluslararası düzeyde; başta ekonomi olmak üzere, bilim, sanat, edebiyat ve sair alanlarda üstün başarı gösteren kişilere burs, ödül ve kredi gibi nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak,
 • Yetenekli gençleri vakfın amaçlarını gerçekleştirecek projelerde istihdam ederek, ülke ekonomisine katkı sağlamak,
 • Yetenekli gençlere, yurt içinde ve yurtdışında yüksek ihtisas çalışmaları yapabilmeleri ve/veya mesleki bilgilerini artırabilmelerini teminen eğitim olanakları sağlamak,
 • Millî ülkülere sahip, vatanına, bayrağına ve millî değerlerine bağlı gençler yetişmesini sağlamak ve bu gençlerin ’Girişimcilik’ fikirlerini hayata geçirebilmeleri yönünde projeler üretmek,
 • Kar amacı gütmeyen yükseköğretim kurumları, enstitüler ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak,
 • Türk Gençliğinin milli ve manevi değerlerimize uygun şekilde yetiştirilmesi hususunda çalışmalar yürütmek,
 • Türk kültür ve medeniyetinin ortak sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak,
 • Vakıf amaçları çerçevesinde her türlü süreli ve süresiz yayınları neşretmek,
 • Seminerler, bilimsel toplantılar, konferanslar ve paneller düzenlemek ve bu etkinliklerin düzenlenmesinde yerli ve yabancı eğitim, öğretim kurumları, yabancı misyon şeflikleri ile iş birliği yapmak,

MADDE 4 – VAKFIN HUKUKİ DURUMU VE AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Vakıf, kendi Mütevelli Heyetinden başka hiçbir merciden emir ve talimat almayan, sadece 4721 sayılı kanunla belirtilen merciinin denetime tabi; tüzel kişiliği haiz, özerk bir kurumdur.

Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerini sürdürürken resen her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunabilir.

Vakıf, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve kanunlarımız çerçevesinde:

Borç alabilir ve verebilir. Taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul kıymetleri ve her türlü hakları satın alabilir, satabilir, rehin ve ipotek edebilir ve alabilir. Aynî veya şahsî her türlü hakkı iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir, her türlü tasarrufta bulunabilir.

Bağış, vasiyet ve her türlü ölüme bağlı tasarruflar yolu ile her çeşit mal, malvarlığı ve hakka sahip olabilir, sahip olduklarını satabilir, yatırımlarında kullanabilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, bunların gelir veya kârlarını tahsil edebilir, kullanıp harcayabilir.

Sahip olduğu taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarruf eder, harcar, hisse senedi, intifa senedi, tahvil veya mevzuatın öngördüğü her türlü menkul değeri ve bunları temsil eden belgeleri, bunlara ait temettü kuponlarını iktisap edebilir, satıp devredebilir.

Amacını gerçekleştirmek üzere kullanma, yararlanma, hem kullanma hem yararlanma gibi sınırlı ayni hakları kabul edebilir ve bu hakları kullanabilir. Taşınır ve taşınmaz malları, rehin dâhil her türlü teminatları alabilir. Geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir, gereğinde ödünç alabilir. Vakıf malvarlığının bir kısmını rehin ve ipotek gösterebilir, teminat olarak kullanabilir.

Vakıf, kendi amacı doğrultusunda faaliyette bulunan diğer yurtiçi ve yurtdışındaki Vakıf veya sair kuruluşlarla işbirliği ve/veya anlaşmalar, yardımlar, bağışlar yapabilir ve/veya alabilir. Vakfın amacının gerçekleşmesi maksadıyla, müstakil olarak ticarî veya sınaî şirketlere kurucu ortak sıfatıyla katılabilir, yatırımlar yapabilir.

Amaçlarının gerçekleşmesi için, faydalı ve gerekli görülen bütün teşebbüs, tasarruf, satın alma sözleşmeleri ve işlemleri yapabilir.

Vakfa gelir sağlamak üzere iktisadi işletmeler, kooperatifler, şirketler, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olan şirketlere katılabilir, bunları doğrudan işletebilir veya tayin edeceği bir gerçek veya tüzel kişiye işletme yetkisini devredebilir.

Vakıf, amaçları doğrultusunda satış, kira, bağış gibi her türlü sözleşmeyi yapabilir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini “Türk Medeni Kanunu” ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

MADDE 5 – VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

Vakfın ilk kuruluş malvarlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilen 100.000,00 TL’dir. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir ve malvarlığının değerini koruyucu tedbirler alır.

MADDE 6 – VAKIF ORGANLARI

A – Mütevelli Heyeti

B – Yönetim Kurulu

C – Denetim Kurulu

MADDE 7 – MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakıf Mütevelli Heyet, vakfın en yüksek karar organı olup, işbu vakfın kurulmasında maddi ve manevi katkıda bulunan ve bu vakıf senedinin ilgili maddesinde, ad ve soyadları yazılı olan kişiler ile mütevelli tarafından sonradan seçilen yeni üyelerin oluşturduğu heyettir.

Mütevelli Heyet asgari 20 kişiden müteşekkildir. Mütevelli Heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, en geç 6 ay içerisinde, en az 3 Mütevelli Heyet üyesinin teklifi ve Mütevelli Heyetinin toplantıya katılan üyelerinin en az 2/3’ünün kararı ile yeni üye alınabilir.

Mütevelli heyeti, vakıf çalışmalarına yeterli destek sağlayacağını düşündüğü kişiler arasından, en az 3 Mütevelli Heyet üyesinin teklifi ve Mütevelli Heyetinin toplantıya katılan üyelerinin en az 2/3’ünün kararı ile Mütevelli Heyetine yeni üye seçebilir.

Mütevelli heyeti, Mütevelli Heyet üyelerini, en az 5 Mütevelli Heyet üyesinin teklifi ve Mütevelli Heyetin 3/4’ünün kararı ile üyelikten çıkarabilir.

Mütevelli Heyetin Yetkileri Şunlardır;

Mütevelli Heyet, vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 • Yönetim, Denetim ve Danışma kurullarını seçmek,
 • Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 • Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 • Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 • Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Mütevelli Heyetin Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı:

 • Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
 • Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Mayıs ayı içinde,
 • Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Aralık ayı içinde toplanır.
 • Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla birlikte vakfın resmî web sitesinden, sosyal medya adreslerinden ve üyelere önceden bildirilen mesajlaşma platformlarından yapılacak duyurularla bildirilir.
 • Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
 • Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.
 • Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

MADDE 8 – YÖNETİM KURULU

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından iki (2) yıllığına seçilecek (13) asil ve (13) yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür.

Yönetim kurulunun ilk toplantısında Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir mücbir sebeple Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu iki (2) ayda bir, bir kez toplanır. Geçerli ve yazılı mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı (6) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

 • Vakıf amaçları doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 • Mütevelli heyeti tarafından belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 • Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 • Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 • Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla; Genel Sekreterlik pozisyonlarına atamalar yapar, ihtiyaç olması halinde benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 • Vakıfta istihdam edilecek personelini belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 • Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 • Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 • Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 • Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 • İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

MADDE 9 – VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısına devredebilir.

Yönetim Kurulu, genel veya belli hâl ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

MADDE 10 –  GENEL SEKRETERLİK

Genel Sekreterlik Vakfın yürütme birimi olup Genel Sekreter, yardımcıları, yetkili yönetici ve uzman danışmanlar ile yeterli sayıda personelden oluşur. Genel Sekreterlik, Vakfın, yönetim, hukuk, mali ve iletişime ilişkin iş ile işlemlerinden sorumlu ve yetkili olup Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 • Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu toplantı gündemlerinin hazırlanmasında Yönetim Kurulu Başkanına yardımcı olmak, üyeleri toplantıya çağırmak, kararlarını uygulamak,
 • Vakfın yönetim ve faaliyetlerini yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak; uygulama yönetmelikleri, yıllık çalışma programı ve raporları ile bütçe, bilanço ve yatırım planı taslaklarını hazırlamak,
 • Genel Sekreterlik birimi yetkili yönetici ve uzman danışmanları ile gerekli personelini atamak ve gereğinde görevden almak,
 • Vakfın malvarlığını, amaç ve hizmet konularının değerliliğini korumak; harcama ve ödeneklerin yasalar ile Vakıf Resmi Senedi hükümlerine uygunluğunu sağlamak; üç aylık raporlar ile Vakfın mali durumu hakkında Yönetim Kuruluna bilgi sunmak,
 • Vakfın sürekli ya da geçici çalışma gruplarının çalışma ve uygulamalarını düzenlemek, her türlü yazışma işlemlerini yapmak,
 • Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 11 –  DENETİM KURULU

Denetim Kurulu, Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Ayrıca (3) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini noter tasdikli tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

MADDE 12 –  DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, ekonomi, sanayi, bilim, kültür, sanat, edebiyat, tarih, sağlık, eğitim, hukuk, tarım alanlarında ihtisas yapmış sınırsız sayıdaki üyenin, Vakıf Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulunun icra işlemleri ile çalışma programlarını geliştirmek üzere gerektirdiği zamanlarda ve gerektiği miktarda toplanmak için kurulmuş bir organdır.

Danışma Kurulu, Vakıf Mütevelli Heyetince iki yıllığına seçilir, kendi işleyişini ve yönetimini belirler.

MADDE 13 –  VAKIF ÜYELİK İŞLEMLERİ

Vakfın amaç ve faaliyetlerine hizmet edeceği kanaatine varılan, bağışta bulunan, vakfa üye olması için önerilen ve vakfa müracaat ederek vakıfça hazırlanan “Üye Kabul Formunu” doldurmak suretiyle Vakıf organlarında yer alan en az iki üyenin uygunluk onayını alan kişiler, Vakfa üye kabul edilir.

Vakıf Mütevelli heyeti, Vakfın en yüksek karar organı olması nedeniyle, almış oldukları sorumluluğu hissetmeleri ve vakfa herkesten önce kendilerinin sahip çıkmalarının gerektiğini dikkate alarak, her yıl mütevelli heyet toplantılarında belirlenen bir miktarın mütevelli heyet üye aidatı olarak ödemeleri prensip olarak kabul edilmiştir.

Bunun dışında Vakfa üye olacak şahısların, başvuru sırasında ve üyeliklerinin devam ettiği süre zarfında ödeyecekleri vakıf üyelik aidatı, her yıl Yönetim Kurulunca belirlenerek üyelere duyurulur.

Mazeretsiz olarak üst üste iki mütevelli heyet toplantısına katılmayan, Vakfın vizyonuna ve misyonuna aykırı hareket eden üyeler ile yüz kızartıcı suçlara ilişkin olarak yargılanmakta olan ve/veya bu suçlardan hüküm giyen üyelerin vakıfla ilişiği kesilir.

Ayrıca yıllık olarak belirlenen aidatını süresi içerisinde yatırmayan veya eksik yatıran üyelere keyfiyet yazılı olarak bildirilir. Buna rağmen ödeme yapmayan üyelerin durumu bir sonraki Mütevelli Heyeti toplantısında gündeme alınarak görüşülür. Üyelerin aidatlarını ödememesi, hukuken geçerli bir nedene veya mücbir sebebe dayanmıyorsa; bu üyelerin de üyelikle ilişiği kesilir.

Üyelikten istifa, ihraç, vefat ve medeni ehliyetin kaybı vb. nedenlerle vakıf mütevelli heyetinden ayrılan üyelerin vakfa intikal eden hak ve menfaatleri, kendisine veya varislerine verilmez.

MADDE 14 –  VAKIF ONUR ÜYELERİ

Vakfın amaç ve hizmet konularında önemli maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek ve tüzel kişilere, Mütevelli heyetinin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile “Vakıf Onur Üyesi” ve “Vakıf Onursal Başkanı” unvanı verilebilir. Onur üyeleri ve bunların üst düzey yetkili temsilcileri, Yönetim Kurulunca Mütevelli Heyeti toplantılarına ve diğer toplantılara görüş ve önerileri alınmak üzere davet edilebilirler.

MADDE 15 – VAKFIN GELİRLERİ

 • Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 • Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 • İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 • Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

MADDE 16 – HUZUR HAKKI

Kamu görevlileri dışındaki Yönetim, Genel Sekreterlik ve Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2’nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecek ancak Vakıf organlarındaki görevleri nedeniyle Vakfa ilişkin olarak yapacakları giderler, belgeleri karşılığı kendilerine ödenecektir.

MADDE 17 – VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisini (2/3) vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

MADDE 18 – RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

MADDE 19 – VAKFIN SONA ERMESİ

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, Mütevelli Heyet üyelerinin (3/4) çoğunluğuyla vereceği karar üzerine benzer amaçlı kurum, kuruluş, vakıf veya derneklere dağıtılır. Vakfın sona ermesi ancak “Mütevelli Heyeti” veya “Yönetim Kurulu” üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

MADDE 20 – GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI VE HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Vakıf Resmi Senedinde hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri ile Vakıflar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.