Sherzod Fayziev: ’’Şavkat Mirziyoyev’in Reformları Özbekistan’ı Daha Güçlü, Orta Asya’yı Daha İstikrarlı Yapacak’’

Uluslararası Orta Asya Enstitüsü (UOAE) Daire Başkanı Sherzod Fayziev, “Komşularımızla daha derin bir bağlılık hâlihazırda devam ediyor ve bu vektörün devam etmesi Özbekistan’ı daha güçlü, Orta Asya bölgesini ise daha istikrarlı ve sürdürülebilir yapacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın Aralık 2022’de Parlamento’ya hitaben yaptığı konuşma geçen yılın en önemli siyasi olaylarından biriydi ve bu konuşmada sadece 2023 yılı için tüm iktidar organlarının en önemli görevleri ve ana çalışma alanları değil, aynı zamanda önümüzdeki dönemde Özbekistan’ın daha fazla reform ve modernizasyonu için temel öncelikler de belirlendi.

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in konuşmasının ana teması, en yüksek değerin birey, onun şeref ve haysiyeti, hak ve özgürlükleri olması gerektiği ve çok etnikli bir halkın özgür, rahat ve müreffeh yaşamının sağlandığı Yeni Özbekistan’ın inşasıydı.

Devlet Başkanı tarafından ortaya konulan öncelikler iddialıdır. Geçtiğimiz altı yıl içinde büyük adımlar atılmış olmasına rağmen, belirlediği görevler ancak toplumun, vatandaşlarımızın aktif katılımı ve tabii ki potansiyelleri daha da geliştirilmesi gereken tüm devlet organlarının ve kademelerinin sıkı çalışmasıyla mümkündür.

Belirlenen hedeflerin pratikte uygulanmasının bir parçası olarak, ülkenin belirlenen hedeflere ulaşılması için gerekli koşulları yaratacak yeni bir siyasi sistem modeline geçmesi gerektiği kaydedildi. Bu bağlamda Şavkat Mirziyoyev, toplumun modern gelişimini karşılaması gereken Anayasa’nın iyileştirilmesini Cumhurbaşkanı’nın öncelikli görevlerinden biri olarak nitelendirdi: “Ülkenin gelişimini yeni bir aşamaya taşımak için yönetim sistemini, mevzuatı ve toplumumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmazsak, bariz sorunları görmezden gelmeye devam edersek, yaşamın ve ilerlemenin gerisinde kalırız. Yeni bir Özbekistan inşa etme hedeflerini tam olarak karşılayacak ve gelecek nesillere hizmet edecek, bireyin çıkarlarını sağlama, onur ve haysiyetine en yüksek değer olarak saygı gösterme hedefiyle dolu modern bir Anayasa, böyle bir Temel Yasa geliştirmemiz gerekiyor”.

Kuşkusuz, Özbekistan’ın 2022-2026 yılları için kabul edilen Yeni Kalkınma Stratejisinin uygulanması ve halka gerçekten saygı duyan adil bir devletin inşası, hükümetin işleyişini iyileştirmeyi amaçlayan anayasal reformları gerektirmektedir. Anayasanın toplumun mevcut gerçekleriyle uyumlu hale getirilmesi bu durumda bir öncelik haline gelmiştir.

Anayasa’nın iyileştirilmesine yönelik geniş çaplı bir tartışma ve kamuoyu görüşmesinin bir parçası olarak toplam 220.000’den fazla değişiklik önerisi alınmıştır. Taslak belgede yapılan değişiklikler, esas itibariyle, yeni gerçekleri karşılaması ve yeni zorluklara yönelik olması gereken Anayasa’nın eksiksiz bir şekilde yeniden biçimlendirilmesi için gerekli ve eksik olan tüm parçaları bir araya getirmiştir.

Vatandaşların hak ve özgürlüklerini tamamlamak ve belirlemek, güç ve otorite sistemini dengelemek ve vatandaşların ve toplumun bir bütün olarak tam gelişimi için koşulları iyileştirmek üzere tasarlanan çok sayıda değişikliğe (Anayasanın yüzde 65’inden fazlası) ek olarak, Özbekistan’ın dış politikasının ilkelerini ve yaklaşımlarını formüle eden Bölüm IV de niteliksel değişikliklere uğramıştır.

Anayasanın yeni versiyonunda “Özbekistan, Devletler ve uluslararası örgütlerle ikili ve çok taraflı ilişkilerin tam olarak geliştirilmesini amaçlayan barışsever bir dış politika yürütecektir” şeklinde bir madde yer almaktadır (Madde 18).

Bu önemli ve aynı zamanda temel mesajın Anayasa’ya dahil edilmesi tesadüfi değildir ve birçok yönden, önde gelen devletler arasındaki güvensizliğin hızla artması, uluslararası politikanın askerileştirilmesi, ilişkilerin kurulmasında gücün açıkça sergilenmesi ile karakterize edilen dünyanın mevcut durumunu yansıtmaktadır.

Burada, geçen yıl Semerkant’ta düzenlenen ŞİÖ zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’den bir alıntı yapmak yerinde olacaktır. O dönemde Devlet Başkanı, insanlığın “bir dönemin bitip diğerinin başladığı, daha da öngörülemez ve bilinmez bir tarihsel kırılma döneminde” olduğunu belirtmişti.

Bu zorlu bağlamda, güçlü ekonomik ve insani bağlara ve aynı zamanda bağlanabilirliği daha da güçlendirmeyi amaçlayan ileriye dönük plan ve projelere sahip bölgesel toplulukların rolü kritik önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, son yıllarda beş ülkenin (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) çabaları sayesinde hızla değişen, istikrar, birlik ve uluslararası kimlik kazanan Orta Asya bölgesinden özellikle bahsetmek gerekir.

Son yıllarda Orta Asya’da artan işbirliğini tetikleyen belirleyici faktörlerden biri de şüphesiz Taşkent’in 2016 yılında Şavkat Mirziyoyev’in cumhurbaşkanı seçilmesiyle şekillenen yeni dış politikası oldu.

Özbekistan Devlet Başkanı parlamentoda yaptığı ilk konuşmada, Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesine öncelik veren bir öncelikler hiyerarşisi belirledi. Bu yaklaşım Özbekistan’ın 2017-2021 Eylem Stratejisi’nde daha da geliştirildi.

Bu belge Taşkent’in yakın komşularına karşı açık ve yapıcı bir politika izleme, bölgesel meseleleri ve sorunları eşit haklar, karşılıklı çıkarların gözetilmesi ve makul uzlaşma arayışları temelinde çözme ve bölgenin kalbinde yer alan bir ülke olarak Özbekistan’ın etrafında bir dostluk ve refah, güvenlik ve istikrar kuşağı oluşturma niyetini gösteriyordu.

Taşkent’in dış politika rotasındaki değişiklikler Orta Asya bölgesinde sağlıklı bir siyasi iklim için gerekli koşulları yaratmış ve hem devletlerarası ilişkilerde hem de çok taraflı etkileşim biçimlerinde tutarlı ve aynı zamanda dramatik gelişmelere yol açmıştır.

Karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilkelerine dayalı yeni bir politikanın uygulanması, uzun süredir devam eden pek çok konuda ilerleme kaydedilmesini kolaylaştırmıştır. Bu durum, uzun yıllar boyunca çatışma kaynağı olan ve bölge ülkelerinin kalkınması için gerekli proje ve girişimleri engelleyen sorunlu konuların çoğunun çözüme kavuşturulmasını sağlamıştır.

Son altı yılda, Özbekistan’ın Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile olan devlet sınırlarının yasallaştırılmasının kademeli olarak tamamlanması için koşullar sağlandı; Özbek-Tacik ve Özbek-Kırgız sınır kapıları yeniden açıldı; Tacikistan ile vizeler kaldırıldı; ve 1990’ların ortalarında kesintiye uğrayan ulaşım bağlantıları – demiryolu, hava ve kara – yeniden açıldı. Mal ihracatı için koridorlar açılmıştır.

Ayrıca, yatırım işbirliği yoğunlaşmış ve ticaret, sanayi, enerji, ulaştırma, tarım ve diğer sektörlerde önemli işbirliği projeleri başlatılmıştır. Ticaretten bahsedecek olursak, 2,5 kattan fazla büyümüştür. Ortak girişimlerin sayısı 312’den 1.600’e çıkarak beş kattan fazla artmıştır.

Tüm bunlar bölgenin tek bir ticaret ve yatırım, ulaşım ve iletişim platformuna dönüştürülmesi için gerekli koşulları yaratmıştır. Otomotiv endüstrisinden tarıma kadar ekonominin çeşitli sektörlerinde endüstriyel işbirliği projeleri uygulanmaktadır. Devletlerin bölgeleri arasındaki temaslar genişliyor, kültürel ve insani bağlar derinleşiyor.

Günümüzde istikrarlı Orta Asya, yatırım ve ekonomik büyümenin önemli merkezlerinden biri haline gelmektedir. Bazı uzmanlar, bölge ülkelerinin toplam GSYİH’sinin son beş yılda yüzde 20 oranında artarak 340 milyar ABD Dolarını aştığını tahmin etmektedir.

Sadece Özbekistan açısından bakıldığında, bölge ülkeleriyle ticaret 7,4 milyar dolara yükselmiştir. Aynı işbirliği dinamikleri komşu ülkelerde de gözlemlenmiştir.

Orta Asya’daki genel değişimler, bölge içi meselelerde devletler tarafından üzerinde mutabık kalınan pozisyonların tutarlı bir şekilde geliştirilmesi ve BM, BDT, ŞİÖ, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlar gibi uluslararası platformlarda yakın koordinasyon ile sonuçlanmıştır.

Bu dönüşüm sayesinde son yıllarda bölge ülkeleri, Orta Asya Artı diyalog formatındaki önde gelen devletler ve güç merkezleriyle (AB, Hindistan, Çin, Rusya, ABD, Güney Kore, Japonya ve Körfez Arap Ülkeleri) ilişki kurma konusunda da ortak bir yaklaşım geliştirmiştir.

Özbekistan’ın bu süreçlerdeki rolü, yabancı uzman ve uzmanların sayısız değerlendirmeleriyle de teyit edildiği üzere, şüphesiz büyük önem taşımaktadır ve sorgulanamaz.

Özbekistan Anayasası’na barışçıl bir dış politika tezinin eklenmesi, sadece devletin daha fazla sorumluluk ve olgunluk gösterdiğini değil, aynı zamanda ülkenin ortak bir tarih, ortak değerler, kültür ve dinle birleştiği bölgedeki komşularıyla işbirliğini geliştirme olasılıklarını anladığını gösteren temel bir değişiklik olarak görülmelidir.

Gerçekten de Özbekistan’ın hem devlet içinde hem de Orta Asya genelinde sistemik ve köklü değişikliklere gitmesi gerekiyor. Bu, anayasa değişikliklerinin kabul edilmesiyle bitmeyen, ancak sadece onlarla başlayan göz korkutucu bir görevdir.

Doğru formüle edilmiş hedefler ve daha az tutarlı olmayan uygulama, tüm bölgenin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir faktör haline gelmektedir. Komşularımızla bağlantının derinleştirilmesi halihazırda devam etmektedir ve bu vektörün devam ettirilmesi Özbekistan’ı daha güçlü, Orta Asya bölgesini ise daha istikrarlı ve sürdürülebilir kılacaktır.

Son Yazılar